سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز ادیان (دانشگاه ادیان) 
هیئت علمی و پژوهشگر 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
دفتر تبلیغات 
پژوهشگر 
 
 
پروژه تحقیقاتی و کارشناسی 
همکاری 
دانش نامه جهان اسلام  
مدخل نویسی  
 
 
همکاری 
همکاری 
جامعه المصطفی العالمیه 
استاد راهنما 
 
 
علمی 
تدریس 
مرکز ادیان (دانشگاه ادیان) 
مدرس 
 
 
-----