مشخصات فردی و زندگینامه
نام:علی
نام خانوادگی:آقانوری
پست الکترونیک:aghanoori@religionsin.com
نخصص ها:فلسفه ، تاریخ و سیره

زندگی نامه

در سال 1359 دیپلم گرفتم و در سال 1362 به طور رسمی مشغول تحصیلات علوم حوزوی شدم. بعد از هشت سال فراگیری علوم حوزوی به درس خارج رفتم و ضمن تحصیل علوم حوزوی به صورت پراکنده و نه با علاقه زیاد در مؤسسه در راه حق و پس از آن در مؤسسه باقرالعلوم (مؤسسه پژوهشی و آموزشی امام خمینی فعلی) به تحصیل و اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشته تاریخ پرداختم. در ضمن مدرک کارشناسی ارشد تربیت مدرس دانشگاه قم را نیز دریافت کردم. البته در طول این سالیان در موارد متعددی به جبهه ها نیز سرکشی می کردم. و  پس از آن حدود ده سال پیش به کار تحقیق و پژوهش و سیاهه نگاری اوراق دل خویش کرده ایم. تا چه قبول افتد و در نظر آید.